Shurtech products made in Taiwan

Shurtech Duck Brand HP260 Packing Tape
Shurtech Duck Brand HP260 Packing Tape
Shurtech Duck Brand HD Clear Packing Tape
Shurtech Duck Brand HD Clear Packing Tape