Milling Motors made by KRESS-elektrik

Kress 1050 FME-1 Milling motor
Kress 1050 FME-1 Milling motor
Kress 1050 FME Milling motor
Kress 1050 FME Milling motor
Kress 800 FME Milling motor
Kress 800 FME Milling motor
Kress 530 FM Milling motor
Kress 530 FM Milling motor