Regional Airliners made by Xian

Xian MA60 Turboprop Airliner
Xian MA60 Turboprop Airliner
Xian MA600 Turboprop Airliner
Xian MA600 Turboprop Airliner