USB Flash Drives made by Pretec

Pretec 16GB, I-DISK POCO White USB Disk
Pretec 16GB, I-DISK POCO White USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Black USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Black USB Disk
Pretec 16GB, I-DISK WIN Silver USB Disk
Pretec 16GB, I-DISK WIN Silver USB Disk
Pretec 8GB, I-DISK POCO White USB Disk
Pretec 8GB, I-DISK POCO White USB Disk
Pretec 4GB, I-DISK POCO Black USB Disk
Pretec 4GB, I-DISK POCO Black USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 16GB, I-DISK WIN Black USB Disk
Pretec 16GB, I-DISK WIN Black USB Disk
Pretec 8GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 8GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 4GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 4GB, I-DISK WIN Blue USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Silver USB Disk
Pretec 32GB, I-DISK WIN Silver USB Disk
Pretec i-Disk Lock USB 2.0 16GB
Pretec i-Disk Lock USB 2.0 16GB
Pretec i-Disk Premier USB 2.0 16GB
Pretec i-Disk Premier USB 2.0 16GB