WiFi Access Points made by DrayTek

DrayTek Vigor AP700, 802.11n
DrayTek Vigor AP700, 802.11n